ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden (Versie Januari 2024)

1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en overeenkomsten van Praktijk Relatie, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummerĀ 89392469.

2. Bedrijfsomschrijving Praktijk RelatieĀ biedt relatietherapie, individuele therapie, Relatie-Evaluatie Begeleiding en coaching aan. De praktijk is opgericht door Anna Asmus Klijn.Ā Meer informatie is te vinden opĀ www.praktijkrelatie.nl

3. Definities

 • a. Behandelaar:Ā Praktijk Relatie.
 • b. CliĆ«nt: Een natuurlijke persoon.
 • c. Overeenkomst: Een digitaal vastgelegd contract of offerte tussen CliĆ«nt en Behandelaar, ook mondelinge afspraken vallen hieronder.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

 • a. Behandelaar zal de overeenkomst naar beste kunnen en volgens professionele standaarden uitvoeren.
 • b. Behandelaar biedt inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.
 • c. CliĆ«nt zorgt voor tijdige en juiste gegevensverstrekking aan Behandelaar, inclusief een kopie van ID en een recent bankafschrift indien gevraagd.
 • d. Consulten duren tussen de 90 enĀ 180 minuten.
 • e. Diensten worden geleverd op de locatie van Behandelaar, tenzij anders overeengekomen. En online.Ā 
 • f. Behandelaar is niet verplicht om alle voorgestelde gesprekken van de CliĆ«nt af te nemen.
 • g. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet CliĆ«nt Behandelaar schriftelijk in gebreke stellen.
 • h. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • i. De overeenkomst kan door beide partijen zonder opgaaf van redenen schriftelijk of per e-mail worden beĆ«indigd.
 • j. Behandelaar is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van doorverwezen behandelaars.
 • k. Na beĆ«indiging van de overeenkomst blijft de verplichting bestaan om openstaande rekeningen te voldoen.

5. Tarieven

 • a. Tarieven zijn vermeld in de offerte of op www.praktijkrelatie.nl
 • b. Diensten worden niet vergoed door ziektekostenverzekeringen.
 • c. Tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast volgens de inflatiepercentages van het CBS.

6. Betalingsvoorwaarden

 • a. Betalingen dienenĀ voor de sessie te worden voldaan.
 • b. Bij niet-tijdige betaling is CliĆ«nt van rechtswege in verzuim en zullen worden incassokosten in rekening gebracht.
 • c. Bezwaar tegen facturen dient binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.

7. Afspraken verzetten/afzeggen

 • a. Behandelaar kan afspraken kosteloos verzetten of afzeggen bij overmacht.
 • b. Bij afzegging door CliĆ«nt binnen 48 uur voor een afspraak wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Afspraken die minimaal 48 uur van tevoren worden geannuleerd of verzet, worden niet in rekening gebracht.
 • c. Weekends en feestdagen worden niet meegerekend in de 48-uur termijn.
 • d. Voor nietĀ tijdig afgezegde gratis kennismakingsgesprekken worden ā‚¬79,00 in rekening gebracht.

8. Vertrouwelijkheid

 • a. Op alle communicatiekanalen geldt een vertrouwelijkheidsprincipe. Tenzij vooraf anders afgesproken, zijn alleen de Behandelaar en de CliĆ«nt degenen die toegang hebben tot deze communicatie. OfĀ tenzij wettelijke verplichtingen anders vereisen.
 • b. Partijen moeten zich ervan bewust zijn dat digitale media door derden kunnen worden beheerd, waardoor volledige vertrouwelijkheid niet gegarandeerd kan worden.

9. Aansprakelijkheid

 • a. Behandelaar is niet aansprakelijk voor emotionele schade of beslissingen van de CliĆ«nt.
 • b. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de betreffende sessie.
 • c. CliĆ«nt blijft verantwoordelijk voor eigen keuzes en gedrag.

10. Eigendomsbehoud Alle materialen van Behandelaar blijven eigendom van Behandelaar en mogen niet zonder toestemming worden gereproduceerd of gedeeld.

11. Klachtenprocedure

 • a. Klachten dienen binnen 8 dagen na vaststelling schriftelijk te worden gemeld.
 • b. Klachten dienen eerst bij de betreffende therapeut te worden ingediend.

12. Persoonsgegevens

 • a. Behandelaar verwerkt persoonsgegevens volgens de AVG om de diensten uit te kunnen voeren.
 • b. Aantekeningen worden gedurende de therapie en tot twee jaar daarna bewaard.
 • c. CliĆ«nt geeft toestemming voor het bewaren en vernietigen van aantekeningen.
 • d. Privacyverklaring van Behandelaar is van toepassing.Ā Het privacy statement is te vinden op: www.praktijkrelatie.nl

13. Geen Crisisdienst Behandelaar heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient Cliƫnt contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost.

14. Wijziging van de Voorwaarden De versie van de voorwaarden die gold bij het aangaan van de overeenkomst blijft van toepassing, tenzij bij verlenging nieuwe voorwaarden worden overeengekomen.

15. Toepasselijk Recht Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en offertes.

16. Geschillenbeslechting Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Ā 

Locatie

Het bedrijf is gevestigd in Woudrichem NB.
Locatie & Contactinformatie

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.